INSPEKCE

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní požadavky atd. Základním přínosem inspekční činnosti je poskytování kvalitní a objektivní informace týkající se shody předmětu inspekce s danými požadavky a návrhu nápravných opatření k odstranění případných neshod. V oblasti inspekcí provozovaných výtahů, dodávání a výroby betonu a umělých lezeckých stěn zajišťuje inspekční činnost IO akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020.