Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507

161 06, Praha 6 - Ruzyně

  • +420 233 022 111
www.vurv.cz
Logo Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

VÚRV, v. v. i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze – Ruzyni má ústav výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně.

Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se výzkum nově více zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, a to jak z hlediska ochrany půdy před erozí či vyplavováním živin, tak i z pohledu šetrného přístupu k ochraně plodin a jejich produktů před škodlivými organismy. Nově jsou rozvíjeny směry výzkumu zejména v oborech rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů.

Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v. v. i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Hlavní uplatnění výsledků výzkumu je v oblasti zvyšování efektivnosti rostlinné výroby, při zajištění minimálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví člověka.

Kromě výzkumu je ve VÚRV, v. v. i. kladen důraz také na transfer výsledků výzkumu do praxe. Ústav pravidelně pořádá polní dny a semináře pro zemědělce, zemědělské poradce a zástupce státní správy. Rozsáhlé jsou nejen poradenské aktivity, ale i s tím související publikační a vydavatelská činnost, zejména v oblasti metodik pro praxi i pro orgány státní správy a sborníků ze seminářů a konferencí. Pracovníci ústavu se přímo podílí na zavádění nových postupů, prostředků ochrany rostlin, odrůd a technologií do zemědělské praxe.

Vedle výzkumné činnosti provozuje VÚRV, v. v. i. i genovou banku (banka genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů) a je koordinátorem a řešitelem Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity a Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. V rámci této činnosti má ústav významný podíl na uchování a dalším rozvoji kolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin i sbírek drobných organismů a mikroorganismů významných pro zemědělství. Ústav dále zajišťuje provoz dlouhodobých polních pokusů, rozmístěných po celé České republice.

VÚRV, v. v. i. úzce spolupracuje s vysokými školami a univerzitami, podílí se na výchově studentů formou semestrálních přednášek i seminářů a vedením bakalářských, diplomových a doktorandských prací.

Další informace o firmě Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

  • IČ : 00027006
  • DIČ : CZ00027006
  • Počet zaměstnanců : 500
  • Datum založení : 1.1.1981

Klíčová slova

  • rostlinná výroba