ŠKOP-STAV s.r.o.

Černý Most, Kpt. Stránského 996/2

198 00, Praha 14

 • +420 774642233
www.skopstav.cz
Logo ŠKOP-STAV s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy ŠKOP-STAV s.r.o.

Posky­tu­jeme kom­pletní služby v oblasti přípravy a řízení staveb, počí­naje posouzením investičního záměru, zpra­cov­áním kon­ceptu pro­jektu přes jeho real­izaci, až po uve­dení stavby do provozu. Rozsah našich služeb je přizpů­soben vždy tak, aby vyhovo­val speci­fickým poža­davkům každého zákazníka a nárokům jed­notlivého projektu. Naše služby jsou založeny na úzkém komu­nikačním kon­taktu s inve­storem a všemi zúčast­něnými sub­jekty. Naším cílem je, aby real­izace prací proběhly vždy v požadovaných ter­mínech, v co nejvyšší kval­itě a s co nejnižšími náklady. Pro­fe­sion­alita a etika – to jsou páteřní hod­noty firemní kul­tury společnosti SKOP-STAV s. r. o., které vyjadřují i pod­statu naší firemní strategie. Hlavní náplní práce jsou stavební práce na rodinných domech, bytech, nebytových prostorech, kancelářích, provozoven, souhrnem tedy občanská výstavba. Na veškeré práce poskytujeme množstevní slevy

-veškeré zednické, obkladačské a montážní práce.
-veškeré malířské práce.
-Podlahy, stěny, obklady a stropy pro nás nejsou žádným problémem.
-Dále elektroinstlační, instalatérské, zámečnické, sádrokartonářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce
-Rodinné domy na klíč, zateplovací systém fasád.
-Projektová činnost RD
-Hypotéční program.
-Zaručujeme Vám kvalitní provedení se zárukou.

Další informace o firmě ŠKOP-STAV s.r.o.

 • IČ : 29271410
 • DIČ : CZ29271410
 • Počet zaměstnanců : 1

Klíčová slova

 • práce

 • služby

 • firemní

 • posky­tu­jeme

 • kancelářích

 • zednické

 • slevyveškeré

 • množstevní

 • poskytujeme

 • veškeré