Základní škola a Mateřská škola Loučná

Loučná nad Desnou 58

788 11, Loučná nad Desnou

 • +420 583550126
www.zsloucnand.cz

Předmět činnosti firmy Základní škola a Mateřská škola Loučná

Budova školy se již zhruba století rozeznívá hlasy žáků ze všech částí obce Loučná nad Desnou, která se rozprostírá v jednom z malebných údolí Hrubého Jeseníku nedaleko od města Šumperka. Škola se po většinu dne stává útočištěm pro 116 dětí.

Základní škola, téměř s rodinným prostředím, v Loučné nad Desnou nabízí svým žákům vzdělávací putování „labyrintem školy“. Následně „do ráje života“ vypouští žáka aktivního v poznávání světa, který dokáže nakládat se získanými informacemi, dokáže si poradit při řešení problémů, dokáže komunikovat a spolupracovat se svým okolím a je psychicky odolným vůči negativním jevům a osobně zodpovědný za své zdraví.

Než propluje žáček tímto školním labyrintem se všemi jeho zákoutími, uběhne relativně krátkých devět let jeho života. Na jeho první vzdělávací cestě ho čeká vzdělávání orientované na jeho osobnost. Orientace na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti je spojena s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo všechny žáky, aby bylo přiměřené jejich možnostem a aby směřovalo k reálně dosažitelným výsledkům, znamenající zřetelný přínos pro rozvoj každého žáka. Cílenou osobnostní a sociální výchovou pomáháme každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti.

Školní rok nám již tradičně začíná společnou dvoudenní výpravou žáků 1. třídy s rodiči a deváťáky. Jejich spolupráce dále pokračuje po celý školní rok. Šesťáci prochází adaptačním soustředěním a Kurzem vztahů ve třídě, 8. a 9. třída Kurzem efektivního učení, 5., 6., 7. třída Kurzem prevence šikany a pro sedmáky připravujeme kurz Jak si zdravým způsobem zlepšit náladu.

Pohoda našeho školního labyrintu není dána školními prostorami samými, ale pohodu vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Ve škole jsou žáci, učitelé i rodiče partnery. Dokáží se vzájemně informovat, respektovat, podpořit ve svém snažení, najdou si k sobě cestu i ve volném čase. Všichni společně rádi prožíváme hezké okamžiky při různých třídních či školních akcích (Odemykání školy, Dny otevřených dveří, výlety, exkurze, Stužkování prvňáčků, Den dětí, Rej čarodějnic, veřejná vystoupení pěveckých sborů, sběrové dny, Den Země, tvořivé dílny, jarmarky, lyžařské závody, Olympijské hry, Netradiční olympiáda, Závěrečné zvonění, …).

Výchovně vzdělávací poznávání obohacují různorodé projektové aktivity, které rozvíjí dovednosti a vědomosti žáků, navozují a současně zlepšují partnerské vztahy mezi zúčastněnými a nabízí všestranný rozvoj žáků, možnost zapojení a seberealizace. Nejstarší žáci se podílejí na přípravách, organizacích a vyhodnocování jednotlivých aktivit. Akce probíhají napříč celou školou, v cílených skupinách, ale i v jednotlivých třídách (Pravěký den, Život v Řecku a v Římě, Můj svět, Putování Českou republikou, Místo, kde žijeme, Kalendář ilustrátorů, Přírodní společenstva, Umělecké slohy, Tradice a zvyky v Evropě, Osudové osmičky a další větší či menší projekty). Samotní žáci se podílejí na vytváření podnětného a estetického prostředí svých tříd a společných prostor (Vodní svět, Olympiáda, Graffiti). Provázanost mezipředmětových vztahů, kooperace učitelů a žáků vytváří výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení.

Další informace o firmě Základní škola a Mateřská škola Loučná

 • IČ : 60341661
 • DIČ : CZ60341661
 • Počet zaměstnanců : 25

Klíčová slova

 • dokáže

 • jednotlivých

 • kurzem

 • labyrintem

 • prostředí

 • školy

 • vzdělávací

 • žáci

 • žáka

 • žáků