Základní škola Lipník nad Bečvou

Osecká 315

751 31, Lipník nad Bečvou

 • +420 581 292 021

Předmět činnosti firmy Základní škola Lipník nad Bečvou

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 má právní subjektivitu (příspěvková organizace).

Součástí školy jsou:
Základní škola (kapacita 105 žáků), Střední škola (kapacita 28 žáků), školní družina (kapacita 20 žáků) a školní jídelna-výdejna (kapacita 80 žáků). Celková kapacita školy je 133 žáků.

Základní škola
Poskytuje vzdělávání žákům, u kterých byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah závažnosti je důvodem k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření.

• Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků s poruchami chování nebo poruchami učení (ZŠ) se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

• Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením- mentálním, s postižením více vadami (ZŠ) se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.

• Žákům s těžkým zdravotním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. Tito žáci jsou vzděláváni v ZŠ speciální, která je koncipována jako desetiletá, organizačně dělená na 1. a 2. stupeň.

Další informace o firmě Základní škola Lipník nad Bečvou

 • IČ : 44940343
 • DIČ : CZ44940343
 • Počet zaměstnanců : 50
 • Datum založení : 1.1.2003

Pracovní nabídky Základní škola Lipník nad Bečvou Logo

Klíčová slova

 • žáků

 • vzdělávání

 • škola

 • postižením

 • kapacita

 • speciálně

 • těžkým

 • služeb

 • speciálních

 • opatření